Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kırşehir Sağlık Müdürlüğü
   
mhrs 112 Eğitimi

İLİMİZDE AİLE HEKİMLİĞİNE 9. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAKTIR..
26.06.2012

24.11.2008 tarihinde ilimizde başlanan Aile Hekimliği uygulamasında istifa nedeni ile boşalan bir (1) aile hekimliği pozisyonu için ek yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme işlemi “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:25/05/2010 Sayı:27591)” hükümlerine göre  13.07.2012 tarihinde saat 14.00’da Müdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda, Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Komisyon huzurunda  gerçekleştirilecektir.

Boş pozisyon 26.06.2012 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz Web sayfasından ilan edilecektir. Müracaatlar 02.07.2012 tarihinde başlayacak ve 06.07.2012 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuru evrakları Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrak kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra başvuru sahibi tarafından Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine teslim edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır.

Yapılan müracaatlar sonucunda öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste 09.07.2012 tarihinde Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğünün www.kirsehirhalksagligi.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 12.07.2012 mesai bitimine kadar öncelik sıralamasına itirazı olanların Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimine itiraz gerekçelerini belirten bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

İLAN VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
26.06.2012 Bakanlık ve Müdürlüğümüz Web sayfalarından ek yerleştirme duyuru metninin ilanı yapılacaktır.
02.07.2012 - 06.07.2012 Müracaatlar alınacaktır.
09.07.2012 Sıralı Hizmet Puanı Listesi ilan edilecektir.
10.07.2012 - 12.07.2012 Öncelik sıralamasına itiraz varsa değerlendirme yapılacaktır.
13.06.2012 Ek yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

 

KIRŞEHİR İLİ BOŞ AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARININ LİSTESİ

  İlçesi Aile Sağlığı Merkezi Boş A.H. Biriminin Kodu Mobil Nüfus Toplam Nüfus Bina Durumu
1 MERKEZ
Aşıkpaşa Aile Sağlığı Merkezi
040-00-009 606 3986 Kira (C Grubu)

 

*Nüfuslar AHBS  de 22.06.2012 tarihinde yayımlanan performans sayfasından alınmıştır.
**Aile Hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş olacaktır. Ayrıca poliklinik odası ve donanımı seçimi yapılmayacaktır.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin EK–1 in  2. maddesinin 4. fıkrasının d bendinde “Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.” denilmektedir. Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlerin halen bir aile hekimi pozisyonunda görev yapan bir aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması durumunda bu aile hekiminin önceki aile hekimliği birimi için sözleşmesi feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki tüm aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE SIRALAMA USULÜ VE İSTENECEK BELGELER

İlgili yönetmelik gereğince; ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda,  aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme yapılır.

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları.

c) 5258 sayılı Aile Hekimliği  Uygulaması Hakkında Kanununa tabi olarak pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.

ç) Varsa yedek liste, (YEDEK LİSTEMİZ YOKTUR.)

d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.

b.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
1. Başvuru Formu (EK-2)
2. Aile Hekimi bilgi formu (EK-1)
3. 01.07.2012 Tarihli güncellenmiş, Destek Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı (bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.)
4. Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapmış olanların bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge.

c.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
1.  Başvuru Formu (EK-2)
2.  01.07.2012 Tarihli güncellenmiş, Destek Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı (bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.)
3.  Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi.

d.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
1.  Başvuru Formu (EK-2)
2.  Aile Hekimi bilgi formu (EK-1)
3.  01.07.2012 Tarihli güncellenmiş, Destek Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı (bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.)
4.  Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5.Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapmış olanların bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge.
6.Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası ( Kurum yetkilisinden veya noterden onaylı)  Fotokopisi (24.11.2008 tarihinden sonra ilimize ataması yapılan hekimler 1.aşama uyum eğitimi almamışsa sertifika zorunluğu yoktur. Ancak en kısa sürede bu eğitime katılmaları zorunludur.)
(a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.   
Pilot ilde boş pozisyonlar yukarıdaki dördüncü fıkradaki sıralamaya göre doldurulamaz ise bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle yerleştirme yapılabilir.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  1. Yerleştirme işlemleri için adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Hastalık raporu, acil durum, yakınının vefatı vb. mücbir bir mazereti  olanlar  noterden Kırşehir ili Aile Hekimliği 9.ek yerleştirme gününde  ……… hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini TC No …………. olan………  ………. ya veriyorum.” ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.
  2. Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü yapılarak alınacaktır. 9. Ek yerleştirmeye müracaat eden ve yerleştirmede görevli personel dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.
  3. Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır. İsmi okunan aday veya vekili kürsüye gelerek seçtiği bölgeyi sözlü olarak komisyona bildirecektir. İsmi okunan adayın veya vekilinin bulunmaması durumunda adı 3 defa daha okunacak yine yok ise adayın salonda bulunmadığı komisyon tarafından saati ile birlikte tutanak altına alınacaktır.

             Geç gelen aday tercih sırası geçmiş ise işlemdeki adaydan sonra sıraya alınır.

  1. Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamaz.
  2. Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini yazılı bir belge ile komisyona sunarak tercih hakkını kullanmaktan vazgeçebilir.

Diğer hususlar;

Müracaatta bulunacak hekimlerin 01.07.2012  tarihli güncellenmiş PBS üzerinden alacakları hizmet puanı dökümü belgesinde puanını kabul ettiğine dair imzasının bulunacağı , puanına itiraz etmesi durumunda ise itirazı ile ilgili belgeleri müracaatın son günü mesai bitimine kadar aynı usul ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı  Birimine  evrak kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra teslim edeceklerdir.

Aile Hekimliği  uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği, son bir yıl içerisinde sözleşmesini usulünce fesh etmeyenler başvuruda bulunamayacaktır.

Aile hekimliği başvuru formu ve Aile Hekimi bilgi formu örneği sağlık müdürlüğünün www.kirsehirsaglik.gov.tr  internet adresinden veya Aile ve Toplum Sağlığı şubesinden temin edilebilir. Formlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave müdürlüğümüzün web sayfası olan “www.kirsehirsaglik.gov.tr” adresinden ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır.Duyurular ilgililere tebliğ hükmünü taşıyacaktır.

Dr.Bekir DEMİRBAŞ
Halk Sağlığı Müdürü

Dr. Bekir Demirbaş
Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü
Diyabet
Aile Hekimim Kim?
bilgi güvenliği
İçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçları
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý
Ýçme-Kullanma Suyu Klor Ölçüm Sonuçlarý